Την 29/06/2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσπασης της «Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε.» («Πειραιώς Πρακτορειακή») με απορρόφηση από δύο εταιρείες του ομίλου Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., και συγκεκριμένα από την «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» («Πειραιώς Agency Solutions»). Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Πειραιώς Πρακτορειακής με απορρόφηση από τις προαναφερθείσες εταιρείες του Ομίλου έλαβε χώρα δυνάμει καθολικής διαδοχής. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Agency Solutions υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των συμβατικών σχέσεων της Πειραιώς Πρακτορειακής με τους πελάτες της.


Πειραιώς Πρακτορειακή 

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης - έντυπο (pdf

Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ - έντυπο (pdf

Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων - έντυπο (pdf)